Klauzula informacyjna

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (30-134 Kraków, Zarzecze 106, tel. 12 63 99 100, fax. 12 63 99 109, e-mail: kwpsp@straz.krakow.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (KW PSP) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (daneosobowe@straz.krakow.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji spraw związanych
  z działalnością KW PSP (postępowanie administracyjne I lub II instancji) – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
  o ochronie przeciwpożarowej, ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie te podmioty, którym dane mogą być przekazywane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wniesienia skargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu rozpatrzenia sprawy, a nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości jej rozpatrzenia.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22
  1 i 4 RODO.