Małopolska inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w europejskich regionach

Kierownictwo tut. Komendy podejmuje wszelkie możliwe działania w celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadry ratowniczej jednostek organizacyjnych PSP woj. małopolskiego. Jednym z takich działań jest realizacja projektu pn. „Małopolska inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w europejskich regionach”.

Projekt jest realizowany przez KW PSP w Krakowie (Lider Projektu) w partnerstwie z:

- Korpusem Pożarniczo – Ratowniczym Republiki Słowackiej w Preszowie;

- Korpusem Pożarniczo – Ratowniczym Republiki Słowackiej w Żylinie;

- Komendą Straży Pożarnej w Seine – et – Marne (Francja);

- Komendą Straży Pożarnej w Madrycie (Hiszpania);

- Komendą Straży Pożarnej w Uppsali (Szwecja);

- Regionalną Organizacją ds. Pożarów Lasów w Toskanii (Włochy);

- Szwedzką Agencją ds. Ochrony Ludności w Revinge (Szwecja).

 

Projekt polega na organizacji w Krakowie dwóch 7 – dniowych spotkań konferencyjno – warsztatowych połączonych z manewrami poligonowymi z udziałem śmigłowca. Tematyka konferencji dotyczy wybranych aspektów organizacji działań ratowniczo – gaśniczych. W spotkaniach tych wezmą udział przedstawiciele w/w instytucji oraz wybranych jednostek i organizacji z terenu woj. małopolskiego w tym m.in.:

- jednostek organizacyjnych PSP woj. małopolskiego;

- Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego;

- Komendy Wojewódzkiej Policji;

- Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej;

- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie;

- Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

 

Ponadto w toku realizacji Projektu odbędą się wizyty studyjne w:

- Regionalnej Organizacji ds. Pożarów Lasów w Toskanii;

- Komendzie Straży Pożarnej w Madrycie;

- Szwedzkiej Agencji ds. Ochrony Ludności w Revinge.

W każdej z tych wizyt weźmie udział 3 przedstawicieli Wnioskodawcy (KW PSP w Krakowie).

 

Celem ogólnym Projektu jest:

  1. Budowa wizerunku Małopolski na arenie międzynarodowej jako regionu prowadzącego odpowiedzialną politykę bezpieczeństwa, regionu uczącego się, otwartego na nowe rozwiązania, i chcącego sprostać wyzwaniom dynamiki zmieniającego się świata.
  2. Pozyskanie przez PSP woj. małopolskiego innowacyjnych rozwiązań z zakresu wybranych aspektów prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych (w tym m. in. wykorzystanie śmigłowca).

 

Celem szczegółowym Projektu jest:

  1. Wymiana wiedzy, doświadczeń i podniesienie kompetencji uczestników projektu z zakresu:

a. wybranych aspektów prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych (w tym m.in. wykorzystanie śmigłowca) oraz organizacji systemu  ochrony ludności;

b. organizacji Systemu Powiadamiania Alarmowego oraz funkcjonowania Europejskiego Numeru Alarmowego 112;

c.  organizacji systemu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego ratowników;

d. pozyskiwania środków z funduszy UE oraz realizacji projektów dot. współpracy międzynarodowej.

  1. Promocja nowatorskich rozwiązań stosowanych przez PSP woj. małopolskiego (m.in. funkcjonowanie Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej – formacji włączonej do systemu INSARAG - tj. Grupy Doradczej ds. Działań Poszukiwawczo Ratowniczych ONZ).
  2. Nawiązanie stałej współpracy pomiędzy wnioskodawcą i partnerami projektu.
  3. Promocja wizerunku woj. małopolskiego w państwach – partnerów projektu.

 

 Kalendarium realizacji Projektu:

Komponent I

W dniu 24 marca 2011 r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego wybrano Projekt do dofinansowania w ramach konkursu na 12/2009/8.2 dla Działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracyMałopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W dniu 25 sierpnia 2011 r.  podpisano porozumienie o dofinansowaniu Projektu.

W ramach wykonania modułu I w dniach 9 - 16 września 2011 r. w Krakowie przeprowadzono:

- dwie konferencje szkoleniowe dot. bezpieczeństwa pożarowego lasów oraz działań powodziowych,

- transgraniczną grę sztabową (założono powódź na polsko – słowackim pograniczu),

- dwudniowe ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem śmigłowca.W dniach 24.09 – 01.10.2011 r. w Krakowie zrealizowano drugi cykl szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Małopolska inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w europejskich regionach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

 

W ramach wykonania modułu II przeprowadzono:

- dwie konferencje szkoleniowe dot. bezpieczeństwa imprez/działań podczas zdarzeń masowych oraz szkolenia służb ratowniczych, 

- międzynarodową grę sztabową (założono zdarzenie podczas jednego z meczów EURO 2012),

- dwudniowe ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem śmigłowca (działania wodno – nurkowe i wysokościowe).

 

W czasie tego modułu w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie gościli przedstawiciele:

- Komendy Straży Pożarnej w Seine – et – Marne (Francja);

- Komendy Straży Pożarnej w Madrycie (Hiszpania); 

- Komendy Straży Pożarnej w Uppsali (Szwecja);

-Szwedzkiej Agencji ds. Ochrony Ludności w Revinge (Szwecja).Komponent II

W ramach realizacji drugiego komponentu projektu przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego wzięli udział w wizytach studyjnych (zgodnie z poniższym zestawieniem), w trakcie których mieli okazję na żywo zobaczyć rozwiązania zaprezentowane w trakcie konferencji przeprowadzonych w Krakowie w 2011 r.

  1. 17-24.11.2012 r. wizyta w Regionalnej Organizacji ds. Pożarów Lasów Regionu Toskania (Włochy),
  2. 19-23.11.2012 r. wizyta w Komendzie Straży Pożarnej w Madrycie (Hiszpania),
  3. 26-30.11.2012 r.  wizyta w Szwedzkiej Agencji ds. Ochrony Ludności w Revinge (Szwecja).

 

Wspólna realizacja projektu przyczyniła się nie tylko do podniesienia kompetencji zawodowych małopolskich strażaków i poznania przez nich innowacyjnych rozwiązań z zakresu wybranych aspektów prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, ale również do nawiązania nowych kontaktów i zainicjowania międzynarodowej współpracy partnerskiej. Nie do przecenienia jest również pozytywny wpływ tego przedsięwzięcia na budowę wizerunku Małopolski na arenie międzynarodowej jako regionu prowadzącego odpowiedzialną politykę bezpieczeństwa, regionu uczącego się a jednocześnie otwartego na nowe rozwiązania i podejmującego aktywne działania w celu sprostania wyzwaniom dynamiki zmieniającego się świata. 

Zadaj pytanie.

 

zamieścił: mł. ogn. Łukasz Buczek