Bezpieczna Małopolska – poprawa skuteczności działań małopolskich jednostek PSP poprzez zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, do wykorzystania przez małopolskich strażaków podczas działań ratowniczo – gaśniczych (pożary), usuwania skutków klęsk żywiołowych (głównie powodzie) oraz wypadków drogowych i awarii przemysłowych.
Ponadto, w wyniku realizacji projektu zakupiony zostanie trenażer rozgorzeniowo – dymowy. Będzie to nowoczesne narzędzie szkoleniowe, dzięki któremu małopolscy ratownicy (PSP i OSP) będą mogli ćwiczyć prowadzenie akcji gaśniczych w pomieszczeniach zamkniętych (możliwość bezpiecznego szkolenia w realistycznych warunkach pożarowych – w tym możliwość treningu zachowań w przypadku rozgorzenia – specyficznego i niebezpiecznego zjawiska fizyko - chemicznego występującego podczas pożarów zamkniętych).
W efekcie powyższego, nastąpi wzmocnienie potencjału technicznego (więcej nowoczesnego sprzętu) i kadrowego (szkolenia w trenażerze) małopolskiej straży pożarnej (PSP i OSP), co doprowadzi do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, turystów oraz środowiska naturalnego w woj. małopolskim (lepiej wyszkolona kadra dysponująca nowoczesnym sprzętem będzie prowadzić skuteczniejsze działania).

W ramach projektu zakupione zostały:
- mobilny trenażer rozgorzeniowo – dymowy z ciągnikiem siodłowym – 1 szt.,
- samochody ratowniczo – gaśnicze – 12 szt.,
- zestawy pompowe – 9 szt.

Kalendarium realizacji Projektu.
W dniu 14 września 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dot. umieszczenia Projektu na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dniu 7 października 2010 r. podpisano umowę dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego.

W dniu 20 kwietnia 2011 r. podpisano porozumienie o dofinansowaniu Projektu.

W dniu 4 maja 2011 r.podpisano umowę dot. dostawy 10 sztuk średnich samochodów ratowniczo - gasniczych 4 x 4.

W dniu 26 maja 2011 r. podpisano umowę dot. dostawy 5 sztuk zestawów pompowycyh dużej wydajności do wody zanieczyszczonej.

W dniu 21 lipca 2011 r. podpisano umowę dot. dostawy mobilnej komory rozgorzeniowo - dymowej  wraz z ciągnikiem siodłowym.

W IV kwartale 2011 r. przeprowadzonio odbiór w/w sprzętu oraz dokonano płatności. 

W dniu 22 sierpnia 2011 r. IZ MRPO wyraziła zgodę na rozszerzenie zakresu realizacji projektu o zakup dodatkowego sprzętu (średni pojazd ratowniczo - gaśniczy - 1 szt. oraz zestaw pompowy o dużej wydajności - 4 szt.).

W dniu 8 czerwca 2012 r. podpisano umowę dot. dostawy 4 sztuk zestawów pompowych dużej wydajności do wody zanieczyszczonej. 

W dniu 12 czerwca 2012 r. podpisano umowę dot. dostawy 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4.

W dniu 11 lipca 2012 r. IZ MRPO wyraziła zgodę na rozszerzenie zakresu realizacji projektu o zakup dodatkowego sprzętu (średni pojazd ratowniczo - gaśniczy - 1 szt.).

W dniu 11 września 2012 r. podpisano umowę dot. dostawy 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4.

Na przełomie III/IV kwartału 2012 r. dokonano odbioru w/w sprzętu.

Zadaj pytanie

Zamieścił: mł. ogn. Ł. Buczek