Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

z siedzibą w Krakowie

30-134, ul. Zarzecze 106
 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:

bryg. Marcin Wolanin


Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:

daneosobowe@straz.krakow.pl


INFORMACJA DOT. DANYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z PRZYJMOWANIEM ZGŁOSZEŃ ORAZ PROWADZENIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ PETENTÓW

INFORMACJA DOTYCĄCA RUCHU INTERESANTÓW ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO W POJAZACH I OBIEKTACH KW PSP W KRAKOWIE

Informacja o ochronie danych osobowych - postępowanie administracyjne