Wydział Organizacji i Nadzoru - zadania

Wydział Organizacji i Nadzoru (symbol WO)

1. Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należy realizacja zadań z zakresu spraw:

 • planowania i organizowanie pracy Komendy Wojewódzkiej;
 • nadzoru i kontrolowania komendantów powiatowych (miejskich) i komend powiatowych (miejskich) PSP oraz komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej z wyłączeniem wszelkiego rodzaju kontroli finansowych;
 • określonych dla administratora bezpieczeństwa informacji w Komendzie Wojewódzkiej;
 • prawidłowego stosowania instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej oraz archiwizacji dokumentów;


2. W skład Wydziału wchodzą Sekcja i Samodzielne Stanowiska Pracy, które realizują następujące zadania:

Sekcja Organizacyjna:

 • organizowanie pracy Komendy Wojewódzkiej, w tym prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej Komendy Wojewódzkiej, w tym opracowywania
  i aktualizowania Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz uzgadniania i zatwierdzania regulaminów organizacyjnych KP(M) PSP;
 • planowanie pracy Komendy Wojewódzkiej i sprawozdawczość w tym zakresie;
 • koordynowanie i inicjowanie prac w zakresie stanowienia aktów prawa wewnętrznego Komendy Wojewódzkiej;
 • ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Wojewódzkiego oraz zawartych przez niego porozumień;
 • sporządzanie zbiorczych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz wniosków z zakresu działania PSP na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej;
 • opiniowanie uchwał i projektów aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego z terenu działania Komendy Wojewódzkiej, w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla Zastępców Komendanta oraz kierujących komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej;
  prowadzenie kancelarii ogólnej (dziennika podawczego) oraz sekretariatu Komendanta Wojewódzkiego, których organizację określają odrębne przepisy;
  obsługa techniczno-biurowa doraźnych narad, zespołów i komisji, o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym Komendanta Wojewódzkiego;
  organizowanie odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości z udziałem Komendanta Wojewódzkiego i Zastępców Komendanta Wojewódzkiego oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej;
 • inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności oraz zapobiegania
  i zwalczania klęsk żywiołowych;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów;
  inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego;
 • przygotowywanie projektów dokumentów związanych z pełnieniem przez Komendanta Wojewódzkiego funkcji organu administracji rządowej, a w szczególności w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej i organizacji KSRG na terenie województwa;
 • zapewnienie zabezpieczenia fizycznego obiektów i urządzeń Komendy Wojewódzkiej wg odrębnych ustaleń;
  opracowanie i wydawanie biuletynu informacyjnego Komendy Wojewódzkiej;
 • prowadzenie kroniki Komendy Wojewódzkiej oraz dokumentowanie bieżących zdarzeń
  z życia jednostek organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
 • realizacja zadań z zakresu zapewnienia opieki duszpasterskiej wśród strażaków i pracowników PSP województwa;
 • udzielanie wsparcia duchowego uczestnikom akcji ratowniczych, pomoc poszkodowanym strażakom, łagodzenie stresu oraz udzielanie wsparcie psychologicznego ratownikom doświadczającym sytuacji traumatycznych;
 • uczestnictwo w organizacji obchodów jubileuszy, rocznic i uroczystości w strażach pożarnych.


Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli:

 • planowanie i przeprowadzanie kontroli organów oraz jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa podległych Komendantowi Wojewódzkiemu oraz koordynacja wszelkich działań w tym zakresie prowadzonych przez wyznaczonych kontrolerów z innych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej;
 • planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Komendzie Wojewódzkiej przy pomocy wyznaczonych kontrolerów z innych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej;
 • bieżąca analiza i gromadzenie materiałów z przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
 • koordynowanie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad trybem załatwiania skarg i wniosków składanych do Komendanta Wojewódzkiego,
 • przeprowadzanie okresowych analiz w zakresie rozpatrywania i załatwiania skargi wniosków wpływających do Komendanta Wojewódzkiego;


Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Archiwizacji:

 • prowadzenie spraw i nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz wykazu rzeczowego akt przez komórki organizacyjne i pracowników Komendy Wojewódzkiej;
 • prowadzenie archiwum Komendy Wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz podejmowanie decyzji o brakowaniu akt nie podlegających archiwizowaniu, a także udostępnianiu akt na zewnątrz;
 • udzielanie merytorycznej pomocy w prowadzeniu kancelarii niejawnej i archiwizowaniu dokumentów niejawnych.

3. Wydziałem Organizacji i Nadzoru kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika.

4. Sekcją kieruje kierownik sekcji.