Samodzielne Stanowisko Służb BHP - Zadania


Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Dodatkowe informacje

Analityczna informacja o wypadkach w jednostkach organizacyjnych PSP woj. małopolskiego w I półroczu 2010 roku.

Analityczna informacja o wypadkach w jednostkach organizacyjnych PSP woj. małopolskiego w I kwartale 2010 roku.

Analiza BHP w Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego za 2009 r.

1. Narażenie na czynniki biologiczne - podstawy, obowiązki, profilaktyka.

- Zalecenia PIS MSWiA dot. szczepień ochronnych.

- Wytyczne GIS MSWiA na wypadek wystąpienia epidemii grypy lub innych chorób przenoszonych drogą powietrzno-kropelkową.

- Wytyczne GIS MSWiA dotyczące grypy.

- Zasady postępowania po ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał (IPIM) mogący zawierać HIV (źródło: www.aids.gov.pl).

- Ukąszenia przez owady. Pierwsza pomoc i profilaktyka.(źródło: http://www.wydawnictwoapteka.pl/files/UserFiles/10 owady.pdf).

2. Zasady prowadzenia szkoleń w zakresie BHP.

- Pakiet edukacyjny "Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia"(źródło: www.nauka.gov.pl).

3. BHP podczas obsługi urzadzeń pod napięciem.

4. Badania, pomiary sprzętu ODO.

5. Zasady doboru środków ochrony indywidualnej.

6. Azbest - zagrożenia.

7. Ubranie zabezpieczające przed ukąszeniami szerszeni. Wzór opracowany przez KP PSP Gorlice.