Ratownik

Szkolenia dla rzeczozawców

INFORMACJE OGÓLNE

 

Temat szkolenia: Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych.

Termin szkolenia: 11 – 13 października 2018 r.

Miejsce szkolenia: Wojskowy Dom Wypoczynkowy Rewita w Kościelisku, ul. Nędzy Kubińca 101 Zakopane (Kościelisko).

Adresaci szkolenia: Szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Punkty za szkolenie: Na podstawie art. 11j ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał 4 punkty za szkolenie dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Tematyka szkolenia:

12 października

 1. Praktyczne i formalno-prawne aspekty inżynierii bezpieczeństwa pożarowego imprez masowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym na przykładzie zrealizowanych działań przy: Światowych Dniach Młodzieży, 41. sesji UNESCO; Mistrzostwach  Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn EUROVOLLEY POLAND 2017; III Międzynarodowym Kongresie Etyki w Turystyce UNWTO – Agenda ONZ oraz Mistrzostwach Europy U-21 w Piłce Nożnej z uwzględnieniem mającej się odbyć  w dniach 3-13 grudnia 2018 r.  24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14). Uzgadnianie projektów obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej przewidzianych do realizacji imprez masowych - nadbrygadier Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Andrzej Siekanka - Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie
 2. Nowe wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wynikające ze zmian w przepisach techniczno - budowlanych  - st. bryg. w st. spocz.  mgr inż. Tadeusz Łozowski - SITP / Koło przy KG PSP
 3. Obliczenie minimalnej dopuszczalnej odległości między budynkami, na podstawie poradnika BRE187 oraz analizy komputerowej CFD – kpt. mgr inż. Andrzej Krauze - Szkoła Główna Służby Pożarniczej / Izba Rzeczoznawców SITP
 4. Nieprawidłowości w zakresie projektowania i uzgadniania projektów budowlanych mające wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych ujawniane w trakcie realizacji czynności związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów na przykładzie woj. małopolskiego - Andrzej Macałka - Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 5. Ocena wiarygodności projektowanych warunków ewakuacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych oraz multisymulacji - dr inż. Przemysław Kubica - Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP, dr inż. Adam Krasuski - Zakład Informatyki i Łączności SGSP, dr inż. Mariusz Pecio - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP

13 października

 1. Bezpieczeństwo pożarowe składowisk odpadów w świetle nowych regulacji prawnych. Problemy związane z uzgadnianiem projektów składowisk pod względem ochrony przeciwpożarowej - Tomasz Wiśniewski - SA PSP Poznań
 2. Ochrona przeciwpożarowa składowisk odpadów  w ujęciu praktycznym na przykładzie podejmowanych działań formalno-prawnych i ratowniczo gaśniczych na terenie województwa małopolskiego - mł. bryg. Paweł Sejmej - Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 3. Wymagania w zakresie zewnętrznego zaopatrzenia w wodę na podstawie Polskiej Normy - Marcin Leszczak - Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych SITP O/Stołeczny
 4. Nowy standard SITP w zakresie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - Ryszard Małolepszy - Dyrektor Izby Rzeczoznawców  SITP
 5. Praktyczna ocena rozwiązań zamiennych dla doprowadzenia dróg pożarowych do obiektów budowlanych – mł bryg. Piotr Witoń Piotr Witoń - Zastępca Dowódcy JRG nr 1 w Kielcach
 6. Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych budynków - dr inż. Paweł Sulik - Instytut Techniki Budowalnej

 

REJESTRACJA I PŁATNOŚCI

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł.

W celu zarejestrowania uczestnika na szkolenie należy:

1. Dokonać opłaty za szkolenie zgodnie z umową (w załączniku). Nr konta: 20 1130 1150 0012 1238 9620 0001

2. Wypełnić kartę zgłoszenia udziału w szkoleniu dla rzeczoznawców (w załączniku)

Wypełnione i podpisane dokumenty oraz dowód potwierdzenia wpłaty należy dostarczyć co najmniej godzinę przed rozpoczęciem szkolenia do sekretariatu obsługującego szkolenie.

Wypełnione karty zgłoszenia należy także przesłać na adres: wosz@straz.krakow.pl w terminie do 5 października br.

W sprawach dotyczących szkolenia prosimy kontaktować się:

 1. Adam Szczepara  – Wydział Prewencji KW PSP w Krakowie, tel. 501961616
 2. Jarosław Rospond – Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Krakowie, tel. 793711055

 

KARTA ZGŁOSZENIA - wersja PDF

KARTA ZGŁOSZENA - wersja edytowalna

UMOWA


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST