Ratownik

Wykaz Porozumień

WYKAZ WYBRANYCH POROZUMIEŃ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

- Porozumienie zawarte w dniu 23 marca 2018 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbryg. Stanisława Nowaka, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie reprezentowaną przez Dyrektora GDDiA Tomasza Pałasińskiego w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych woj. małopolskiego.

- Porozumienie zawarte w dniu 26 czerwca 2017 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbryg. Stanisława Nowaka, a Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu reprezentowanym przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu płk SG Stanisława Laciugę w zakresie współdziałania i wzajemnej współpracy dot. zapobiegania i likwidowania zagrożeń.

- Porozumienie zawarte w dniu 26 stycznia 2017 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st. bryg. Stanisława Nowaka, 3 Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą w Krakowie.  reprezentowaną przez Dowódcę 3. GPR mjr mgr inż. pil.  Mariusza Ostańskiego w zakresie wzajemnej współpracy.

- Porozumienie zawarte w dniu 10 listopada 2015 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbryg. Andrzeja Mroza, a Polską Spółką Gazowniczą Sp. z o. o.  reprezentowaną przez Dyrektora Oddziału Roberta Barnasia w zakresie współdziałania i wzajemnej współpracy podczas działań ratowniczych.

- Porozumienie zawarte w dniu 6 listopada 2013 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbryg. Andrzeja Mroza, a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy - Tadeusza Fica w zakresie wzajemnej współpracy.

- Porozumienie zawarte w dniu 3 czerwca 2013r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbryg. Andrzeja Mroza, a Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie reprezentowanym przez Prezesa ZOW ZOSP RP Edwarda Siarkę w zakresie wyposażenia i zasad stosowania systemu lokalizacji pojazdów i transmisji danych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych woj. małopolskiego.

- Porozumienie zawarte w dniu 5 listopada 2012r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbryg. Andrzeja Mroza, a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie reprezentowaną przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomkę  w zakresie nawiązania współdziałania pomiędzy instytucjami.

- Porozumienie zawarte w dniu 10 stycznia 2012r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st. bryg. Andrzeja Mroza, a Akademią Morską w Gdyni reprezentowaną przez Prorektora ds. Nauki Akademii Morskiej prof. dr hab. Piotra Jędrzejowicza i dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniewa Burciu w zakresie realizacji wspólnych działań dot. bezpieczeństwa na śródlądowych obszarach wodnych oraz śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego.

- Porozumienie zawarte w dniu 10 czerwca 2010r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st.bryg.Andrzeja Mroza, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska reprezentowanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska mgr inż. Pawła Ciećko w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania, ograniczania i usuwania skutków awarii.

- Porozumienie zawarte w dniu 3 lutego 2010r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st.bryg.Andrzeja Mroza, a Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP reprezentowanym przez Prezesa ZOW ZOSP RP Wiesława Wodę w zakresie zasad współpracy przy podejmowaniu wspólnych działań na rzecz ochrony ludności.

- Porozumienie zawarte w dniu 11 sierpnia 2009r. pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st.bryg. Andrzeja Mroza, a Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu reprezentowaną przez Eugeniusza Kentnowskiego Prezesa Zarządu i Jana Syty Wiceprezesa ds. Technicznych w sprawie określenia zasad współdziałania KSRG na obszarze woj. małopolskiego z jednostką ratownictwa górniczego.

- Porozumienie zawarte w dniu 10 lipca 2009r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st.bryg. Andrzeja Mroza, a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa O/Małopolska reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Oddziału SITP Andrzeja Siekankę w zakresie zasad współpracy i współdziałania pomiędzy KW PSP w Krakowie, a SITP.

-Porozumienie z dnia 10 lipca 2009r. o zasadach współdziałania zawarte pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st.bryg. Andrzeja Mroza, a Małopolskim Zarządem Wojewódzkim ZZS „Florian” reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” Józefa Rachtana.

- Plan współdziałania zawarty w dniu 2 lipca 2009r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez st.bryg.Andrzeja Mroza – Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez Dyrektora Regionu Południe SP ZOZ LPR mgr Andrzeja Brzezińskiego w zakresie zapobiegania i likwidacji zagrożeń z użyciem śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Porozumienie zawarte w dniu 8 czerwca 2009r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez st.bryg.Andrzeja Mroza – Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, a Oddziałem Żandarmerii Wojskowej w Krakowie reprezentowanym przez płk. Roberta Jędrychowskiego – Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

- Porozumienie zawarte w dniu 19 listopada 2008r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez bryg.Andrzeja Mroza – Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowaną przez mł.insp.Andrzeja Rokitę – Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w sprawie zasad współdziałania Komend Państwowej Straży Pożarnej i Policji na terenie woj. małopolskiego.

- Porozumienie zawarte w dniu 12 maja 2008r. pomiędzy Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Krakowie reprezentowanym przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dypl.Krzysztofa Kondrata, a KW PSP w  Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg.mgr inż.Andrzeja Łabuza w sprawie współpracy, współdziałania i wymiany informacji oraz wzajemnych szkoleń.

- Porozumienie zawarte w dniu 4 marca 2008r. pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg.inż. Andrzeja Łabuza, a Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie reprezentowaną przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP bryg. Rafała Dobrowolskiego oraz Komendą Miejską PSP w Nowym Sączu reprezentowaną przez bryg. Janusza Basiagę w zakresie sformowania Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.

- Deklaracja zawarta w dniu 30 stycznia 2008r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg.Andrzeja Łabuza, a Korpusem Pożarniczo-Ratowniczym w Źiline reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego plk. Mgr. Stanislava Stasika  w zakresie współpracy i wzajemnej pomocy.

- Deklaracja zawarta w dniu 30 stycznia 2008r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg.Andrzeja Łabuza, a Korpusem Pożarniczo-Ratowniczym w Preszowie reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego plk. Ing. Miroslava Kanaša  w zakresie współpracy i wzajemnej pomocy.

- Porozumienie zawarte w dniu 25 września 2007r. w Międzybrodziu Żywieckim pomiędzy KW PSP w Katowicach reprezentowaną przez nadbryg.Janusza Skulicha, a KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez bryg.mgr inż.Andrzeja Łabuza dotyczące poprawy bezpieczeństwa w rejonie Autostrady A-4.

- Uzgodnienie zawarte w dniu 30 czerwca 2006r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg.mgr inż.Andrzeja Łabuza, a Małopolskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Krakowie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Waldemara Krawackiego – dotyczące współdziałania podczas działań ratowniczych, szkolenia i treningu ratowniczego oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie ratownictwa.

- Porozumienie zawarte w dniu 3 marca 2006r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg.Andrzeja Łabuza, a 6 Brygadą Desantowo-Szturmową reprezentowaną przez Dowódcę 6 Brygady Desantowo – Szturmowej gen bryg Jerzego Wójcika  w zakresie współdziałania podczas działań ratowniczych, szkolenia i treningu ratowniczego, wymiany doświadczeń w dziedzinie ratownictwa.

- Porozumienie zawarte w dniu 30 grudnia 2005r. pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez  Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg.inż.Seweryna Dyję, a Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie reprezentowaną przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP st.bryg.mgr inż.Andrzeja Pozieraka dotyczące wykorzystania geofonu SA PSP.

- Uzgodnienie zawarte w dniu 18 października 2005 r. pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez  Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg.inż.Seweryna Dyję, a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowaną przez Zastępcę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Kazimierza Mruka  w sprawie zapobiegania aktom terrorystycznym na ważne obiekty infrastruktury kolejowej oraz procedur postępowania w przypadku ich wystąpienia.

- Porozumienie zawarte w dniu 7 października 2005r. w Krakowie pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez  Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg.inż.Seweryna Dyję, a ZGPNiG w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora Zakładu Górniczego Poszukiwań Nafty i Gazu w Krakowie mgr inż.Wiesława Kiełbika dotyczące współdziałania podczas działań ratowniczych, szkolenia i treningu ratowniczego, wymiany doświadczeń w dziedzinie ratownictwa.

- Porozumienie zawarte w dniu 17 listopada 2004r. w Zakopanem pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentowaną przez nadbryg.Seweryna Dyję – Małopolskiego Komendanta PSP w Krakowie, a Grupą Podhalańską GOPR z siedzibą w Rabce Zdroju, reprezentowaną przez st.instr.rat.górskiego Mariusza Zaród – Naczelnika Grupy Podhalańskiej GOPR w sprawie zasad współdziałania Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie z Grupą Podhalańską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na terenie woj. małopolskiego.

- Porozumienie zawarte w dniu 17 listopada 2004r. w Zakopanem pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentowaną przez nadbryg.Seweryna Dyję – Małopolskiego Komendanta PSP w Krakowie, a Grupą Krynicką GOPR z siedzibą w Krynicy, reprezentowaną przez st.instr.rat.górskiego Marka Wiater– Naczelnika Grupy Krynickiej GOPR  w sprawie zasad współdziałania Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie z Grupą Krynicką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na terenie woj. małopolskiego.

- Porozumienie zawarte w dniu 17 listopada 2004r. w Zakopanem pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentowaną przez nadbryg.Seweryna Dyję – Małopolskiego Komendanta PSP w Krakowie, a Grupą Jurajską GOPR z siedzibą w Podlesicach, reprezentowaną przez st.instr.rat.górskiego Piotra van der Coghen– Naczelnika Grupy Jurajskiej GOPR  w sprawie zasad współdziałania Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie z Grupą Jurajską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na terenie woj. małopolskiego.

- Porozumienie zawarte w dniu 17 listopada 2004r. w Zakopanem pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentowaną przez nadbryg.Seweryna Dyję – Małopolskiego Komendanta PSP w Krakowie, a Grupą Beskidzką GOPR z siedzibą w Szczyrku, reprezentowaną przez st.instr.rat.górskiego Jerzego Siodłaka– Naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR - w sprawie zasad współdziałania Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie z Grupą Beskidzką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na terenie woj. małopolskiego.

- Porozumienie zawarte w dniu 13 lutego 2003r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym Ratownictwa Chemicznego DEKOCHEM Sp. z o.o. reprezentowanym przez: inż.Adama Gawlika – Prezesa Zarządu, a Komendą Wojewódzką PSP Krakowie reprezentowaną przez st.bryg.inż.Seweryna Dyję – Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie zasad wykorzystywania środków gaśniczych Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego Ratownictwa Chemicznego DEKOCHEM Spółka z o.o. przez Państwową Straż Pożarną woj. małopolskiego.

- Porozumienie zawarte w dniu 12 lutego 2003r. pomiędzy Zakładową Strażą Pożarną Spółka z o.o. w Trzebini reprezentowaną przez kpt.mgr inż.Jacka Golińskiego – Prezes Zarządu, mł.kpt.mgr Jerzego Galana – Członka Zarządu, a Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentowaną przez st.bryg.inż.Sewreyna Dyję – Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie zasad wykorzystania środków gaśniczych Zakładowej Straży Pożarnej Spółka z. o.o. w Trzebini przez Państwową Straż Pożarną woj. małopolskiego,

- Porozumienie zawarte w dniu 10 stycznia 2003r. pomiędzy Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A. reprezentowanymi przez Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego dr inż.Ryszarda Ścigałę , Członka Zarządu Dyrektora ds.Produkcji i Rozwoju inż.Franciszka Bernata, a Komendą Wojewódzką PSP Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg.inż.Seweryna Dyję  w sprawie wykorzystania środków gaśniczych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przez Państwową Straż Pożarną woj. małopolskiego KW PSP w Krakowie

- Plan Szkolenia, wyposażenia sprzętu i współdziałania podpisany przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk S. Życzkowskiego, a Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. K. Krzowskiego - w zakresie zapobiegania i likwidacji zagrożeń z użyciem śmigłowca W-3 SOKÓŁ i innych sił i środków – styczeń 2002r.

- Porozumienie zawarte w dniu 12 czerwca 2002r. pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP Krakowie reprezentowaną przez st.bryg.inż.Seweryna Dyję, a Małopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej reprezentowanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - mgr M. Jasińskiego w zakresie wzmocnienia ochrony interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

- Porozumienie zawarte w dniu 4 sierpnia 2000r. pomiędzy KW PSP w Krakowie reprezentowaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st.bryg.mgr inż.Kazimierza Krzowskiego, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach reprezentowaną przez mgr inż.Tadeusza Normana – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w sprawie określenia zasad wzajemnej współpracy oraz wyposażania baz sprzętu przeciwpożarowego dla nadleśnictwa RDLP w Katowicach na obszarze woj. małopolskiego.

- Porozumienie zawarte w Krakowie dnia 1 kwietnia 1999r. pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie reprezentowaną przez st. bryg. Kazimierza Krzowskiego, a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych płk Andrzeja Kaczmarka w sprawie określenia zasad współpracy i współdziałania systemu łączności radiotelefonicznej KW PSP na potrzeby Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST