Ratownik

Bezpieczne Południe (...)

Tytułem wstępu…

Mając na względzie szeroko pojęte bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego Państwowa Straż Pożarna (PSP) stale analizuje zagrożenia wynikłe tak z działalności człowieka jak i sił natury. Aby móc je skutecznie likwidować formacja ta musi dysponować odpowiednią liczbą wyszkolonych ratowników oraz specjalistycznym sprzętem ratowniczym.
Współistniejące - z jednej strony znaczna liczba (i rosnąca) potencjalnych zagrożeń, z drugiej zaś niedobór i wysoki koszt zakupu sprzętu ratowniczego powodują konieczność pozyskiwania znacznych kwot środków finansowych na zakup sprzętu ratowniczego dla PSP. Powiązanie wspólnego celu, jaki przyświeca PSP oraz założenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), tj. konieczność poprawy bezpieczeństwa na drogach stwarzają realną szansę na jego realizację (powiązanie zdolności wykonawczej i finansowej).

Co chcemy zrobić

Mając na uwadze powyższe, komendanci wojewódzcy PSP południowej Polski (z woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego) porozumieli się (dnia 25 czerwca 2008 r.) w zakresie zrealizowania wspólnego projektu (współfinansowanego z PO IiŚ) na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach tej newralgicznej części kraju.
Ww. projekt realizowany jest jednoetapowo i stanowi ponadregionalne podejście do problemu zidentyfikowanego na całym obszarze południa naszego kraju. Dotyczy rozbudowy systemu ratownictwa na drogach tego obszaru poprzez zakup i włączenie do działań ratowniczych nowoczesnych pojazdów przeznaczonych do likwidacji zagrożeń na drogach i innych ciągach komunikacyjnych.
Zakupione w ramach projektu pojazdy ratownicze, stanowić będą wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Ze względu na organizację systemu ratowniczego w Polsce, wskazany sprzęt
i pojazdy znajdujące się na wyposażeniu jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP, w przypadku wystąpienia zagrożeń o większym zakresie mogą być kierowane do działań praktycznie na obszarze całego kraju w ramach tzw. odwodów operacyjnych.
Projekt aplikować będzie o środki finansowe PO IiŚ przeznaczone na realizację działania 8.1.: Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Czas realizacji rzeczowej projektu planowany jest na lata 2009 – 2011.

Dlaczego nasz projekt jest ważny

Głęboką analiza, która poprzedziła inicjatywę realizacji projektu dostarczyła niepodważalnych argumentów wskazujących na konieczność realizacji tego przedsięwzięcia. Zapisy, zawarte m.in. w treści PO IiŚ, wskazują na szczególnie duże uprzemysłowienie obszaru południowej Polski. Region ten charakteryzuje się ponadto unikalnymi walorami turystycznymi (zabytki i „perły natury”). Obszar ten cechuje ponadto wysoki wskaźnik gęstości sieci dróg (międzynarodowych, krajowych
i wojewódzkich). Przebiegają przez niego ważne szlaki drogowe (w tym należące do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T):
wschód-zachód
- autostrada A4, wraz z drogą krajową nr 4 i nr 18, prowadząca do takich miast, jak: Kijów (Ukraina), Drezno (RFN) i Berlin (RFN),
północ-południe
- droga krajowa nr 7, łącząca Gdańsk z Republiką Słowacką,
- droga krajowa nr 8, łącząca Litwę i Republikę Czech,
- droga S6 wraz z drogą krajową nr 1, łącząca Gdynię z Republiką Czech i Słowacją,
- droga krajowa nr 3, łącząca Świnoujście
z Republiką Czech,
- droga krajowa nr 19 relacji Rzeszów – Kuźnica Białostocka – Litwa,
- Droga krajowa nr 9 relacji Radom – Rzeszów – Barwinek – Słowacja.

Wśród wymienionych szlaków drogowych szczególne znaczenie ma autostrada A4, która w całości przebiega przez pięć województw południowej Polski. Szczególne nasilenie transportu i ruchu turystycznego na tym szlaku nastąpi w najbliższych latach, w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Autostrada A4 łączy Wrocław (miasto podstawowe) oraz Chorzów i Kraków (miasta rezerwowe). Ponadto, jest to główny szlak drogowy łączący zachodnią Europę z Ukrainą.
Patrząc na obecną sytuację i wysuwając prognozy na przyszłość zdecydowanie największy udział ilościowy w zagrożeniach związanych z rozwojem cywilizacyjnym stanowią wypadki w transporcie, w tym przede wszystkim, w transporcie drogowym. Statystyki prowadzone przez PSP wskazują na ciągły wzrost ilości niebezpiecznych zdarzeń (wypadków, awarii, kolizji) związanych z transportem. Wzrost ten wynika z wielu czynników, m.in. rozwoju gospodarczego, stanu infrastruktury komunikacyjnej, intensywności transportu i ruchu turystycznego itp. Ww. prognozy zakładają, że w najbliższych latach nasilenie tego ostatniego czynnika, a więc natężenia ruchu transportowego i turystycznego będzie znacznie rosło. Wynika to z wielu czynników m.in. rozwoju gospodarczego i atrakcyjności turystycznej kraju, powiązanego z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz wejściem do układu Schengen.

W dniu 28 października 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu

We wrześniu 2010 r. dokonano odbioru technicznego i faktycznego zakupionych w toku realizacji Projektu pojazdów.

Nowonabyte samochody zostały przekazane do:
1. KM PSP w Krakowe - 2 szt. GCBA 6x6 i 1 szt. GCBA 4x4;
2. KM PSP w Tarnowie - 1 szt. GCBA 4x4;
3. KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej - 1 szt. GCBA 6x6;
4. KP PSP w Olkusz - 1 szt. GCBA 4x4;
5. KP PSP w Wadowicach - 1 szt. GCBA 6x6.

W dniu 21 października 2010 r. w Chorzowie odbyła się promocyjna konferencja podsumowująca realizację przedmiotowego Projektu, w ktorej uczestniczyli m.in.:
- Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski,
- Zastępca Dyrektora w Departamencie Funduszy UE w Ministerstwie Infrastruktury Pan Maciej Gładyga,
- Dyrektor Departamentu Wdrażania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pan Przemysław Wróbel,
- Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Rączka,
- Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Mróz,
- Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Zbigniew Szablewski,
- Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Gajek,
- Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg Jerzy Łabowski.
Projekt w liczbach:


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST