STOP

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻET PAŃSTWA.

Projekt zrealizowany.

Obszar pogranicza polsko – słowackiego narażony jest na częste i gwałtowne powodzie. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z nałożonymi na nią zadaniami, prowadzi działania związane z usuwaniem skutków ww. katastrof naturalnych. Ze względu na rozmiar zagrożeń generowanych przez rzeki górskie, PSP boryka się z problemem braku sprzętu do działań przeciwpowodziowych. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie widząc możliwości zakupienia potrzebnego sprzętu przeciwpowodziowego przy wsparciu ze strony Unii Europejskiej, postanowiło podjąć działania w celu pozyskania unijnych środków finansowych. W tym celu we współpracy z Komendą Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Preszowie (Słowacja) stworzono projekt pod nazwą STOP- System Transgranicznej Ochrony Przeciwpowodziowej, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A.


2005-08-15 :: Wniosek, zgodnie ze stosownymi procedurami, został złożony do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu INTERREG III A Polska-Republika Słowacka w Warszawie w dniu 23 marca 2005 r. W dniu 20 lipca 2005 r. do Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie wpłynęła informacja, że ww. wniosek został zatwierdzony przez Komitet Sterujący dla Programu Interreg III A Polska-Republika Słowacka. Obecnie trwają dalsze prace zmierzające do wdrożenia projektu.

Realizacja projektu polegać ma na zakupie i włączeniu do przyszłych działań ratowniczych sprzętu do walki ze skutkami powodzi (pojazdy – nośniki kontenerów ze sprzętem specjalistycznym takim jak pompy, łodzie, osuszacze, zapory przenośne, sprzęt oświetleniowy). Wymieniony sprzęt w znaczący sposób usprawni działania przeciwpowodziowe, a w ten sposób ograniczy skutki klęski powodzi.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do działań po obu stronach granicy w zależności od występujących zagrożeń.


2006-01-16 :: W listopadzie i grudniu 2005 r. w tut. Komendzie Wojewódzkiej PSP trwały planowe prace zmierzające do sporządzenia szczegółowej dokumentacji technicznej dot. przedmiotów zamówienia (sprzętu przeciwpowodziowego). Po zakończeniu ww. prac w dniu 30 grudnia 2005 r. przekazano do publikacji treść ogłoszenia o zamówieniu na przedmiotowy sprzęt.

W dniu 11 stycznia 2006 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu (pt.: „STOP – zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu przeciwdziałania powodziom i awariom na polsko-słowackim pograniczu”) pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.


2006-07-26 :: W kwietniu br. zakończono etap podpisywania umów z oferentami, którzy wygrali przeprowadzone postępowania przetargowe na poszczególne partie sprzętu przeciwpowodziowego.

Obecna faza realizacji projektu polega na monitorowaniu procesu realizacji zamówień u wybranych oferentów, a także bieżących konsultacjach w sytuacjach tego wymagających. Przewidywany termin dostarczenia sprzętu do tut. Komendy Wojewódzkiej to wrzesień 2006 r.


2006-10-06 :: W październiku 2006 roku odebrano przedmioty zamówienia czyli: przyczepę kontenerową - 1 szt., pojazdy - nośniki kontenerowe - 2 szt., kontenery - 3 szt., pompę wysokiej wydajności na przyczepie - 1 szt. + 1 szt i przekazano je do docelowych jednostek organizacyjnych PSP.


2007-01-05 :: Obecnie prowadzone jest wstępne szkolenie ratowników z nowozakupionym sprzętem.


2007-02-08 :: W dniu 5 lutego 2007 na placu przy KW PSP w Krakowie dokonano uroczystego przekazania KM PSP w Gorlicach kontenera do usuwania skutków powodzi wraz z przyczepą, oraz przyczepę z pompą wysokiej wydajności.


2007-05-21 :: W związku ze złożeniem wniosku o płatność końcową, pracownicy Wydziałów Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 13-20 marca 2007 r. kontrolę merytoryczną i finansową z realizacji projektu. Po obejrzeniu zakupionego sprzętu oraz wnikliwej analizie dokumentów finansowowo - księgowych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości oraz zaniedbań.


2007-06-28 :: 25 maja 2007 r. Instytucja Pośrednicząca poinformowała, że wniosek o płatność końcową sporządzony przez KW PSP w Krakowie 28 lutergo br. został zweryfikowany pozytywnie.


2007-07-12 :: Z dniem 29 czerwca 2007 r. przekazano do dyspozycji archiwum KW PSP w Krakowie całość dokumentacji (w ilości 2 tomów) związanej z realizacją projektu pod nazwą „STOP – zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu przeciwdziałania powodziom i awariom na polsko – słowackim pograniczu” realizowanego w ramach IW INTERREG III A, a tym samym zakończono realizacją przedmiotowego projektu.


2007-09-21 :: W dniach 27 - 28 września 2007 r. w Krynicy - Zdroju (hotel "Jaworzyna Krynicka, ul. Czarny Potok 75) odbędzie się polsko - słowacka konferencja nt. transgranicznej współpracy jednostek Państwowej Straży Pożarnej z jednostakami Korpusu Pożarniczo - Ratowniczego Republiki Słowackiej. Konferencja połączona jest z ćwiczeniami taktyczno - bojowymi z wykorzystaniem sprzętu pozyskanego w ramach realizacji projektu pn. "STOP - zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu przeciwdziałania powodziom i awariom na polsko - słowackim pograniczu". Program konferencji i ćwiczeń dostępny jest tutaj.


2007-10-04 :: W dniach 27-28 września br. odbyły się Polsko - Słowackie warsztaty i ćwiczenia dotyczące transgranicznej współpracy jednostek Państwowej Straży Pożarnej z jednostakami Korpusu Pożarniczo - Ratowniczego Republiki Słowackiej, w tym m. in.  współpracy w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej oraz nowych perspektyw na lata 2007 – 2013.

Uczestnikami warsztatów byli m. in. :
bryg. Przemysław Florczyk – Z-ca Dyrektora KCKR KG PSP;
plk. Miroslav Kanaš – Dyrektor Wojewódzki Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego w Preszowie;
plk. Stanislav Stašik - Dyrektor Wojewódzki Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego w Żylinie;
bryg. Andrzej Łabuz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie;
bryg. Marek Rączka – Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
Marek Rut – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego MUW;
Jan Golonka – Starosta Nowosądecki;
Emil Bodziony – Burmistrz Krynicy Zdroju;
Waldemar Serwiński – Burmistrz Muszyn;,
bryg Janusz Basiaga – Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu;
bryg. Józef Galica – Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu;
bryg. Andrzej Stafiej – Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach;
bryg. Bogdan Patera – Komendant PSP w Suchej Beskidzkiej;
Janusz Łuszczewski – Prezes  GOPR;
Marek Wiatr – Naczelnik Krynickiej Grupy GOPR;
oraz oficerowie  KW PSP w Krakowie i Katowicach , Wojewódzkich i Powiatowych Korpusów Pożarniczo – Ratowniczych ze Słowacji, KM PSP w Nowym Sączu, pracownicy struktur zarządzania kryzysowego.

W trakcie konferencji podsumowana została dotychczasowa współpraca w zakresie działań ratowniczych, ćwiczeń i pozyskiwania środków unijnych oraz omówiono wspólne przedsięwzięcia w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Referaty na warsztatach zaprezentowali m.in.:

1. kpt. Marcin Wolanin – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru w KW PSP w Krakowie - „Współpraca straży pożarnej Polski i Słowacji na rzecz
poprawy bezpieczeństwa pogranicza – początki, stan obecny i plany na przyszłość;
2. mjr. Ing. Oto Regec - Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego w Preszowie – „ Polsko – słowacka współpraca ratownicza”;
3. mł. bryg. Paweł Knapik – Za-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego w KW PSP w Krakowie – „Działania ratownicze na polsko – słowackim pograniczu – procedury , doświadczenia;

W dniu 28 września br odbyły się praktyczne ćwiczenia taktyczno – bojowe. Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń było realizacją jednego ze wskaźników projektu pn. "STOP", w ramach którego zakupiono dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Korpusu Pożarniczo- Ratowniczego sprzęt do działań ratowniczych w trakcie powodzi. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku długotrwałych opadów deszczu nastąpił wzrost poziomu wody w rzece Poprad w następstwie czego wystąpiła powódź. Ćwiczenia składały się z dwóch epizodów:

Epizod I w miejscowości Andrejovka (SK) zakładał, że w wyniku powodzi zalanych zostało kilkadziesiąt gospodarstw. Strona słowacka podjęła działania ratownicze i poprosiła o pomoc stronę polską. Wspólne działania ratownicze polegały na ewakuacji zagrożonej ludności, wypompowywaniu wody z zalanych gospodarstw i organizacji zaplecza logistycznego dla ewakuowanych ludzi.

Epizod II w miejscowości Leluchów (PL) zakładał, że w wyniku wystąpienia wody z koryta rzeki Poprad zalanych zostało kilka gospodarstw i Szkoła Podstawowa w Leluchowie. Działania ratownicze polegały na ewakuacji dzieci ze szkoły, wykonaniu obwałowania rzeki Poprad, wypompowywaniu wody z zalanych gospodarstw oraz organizacji zabezpieczenia logistycznego dla ewakuowanej ludności.

W ćwiczeniach praktycznie sprawdzono możliwości techniczno – taktyczne sprzętu zakupionego w ramach projektu transgranicznego.
Sprzęt zakupiony po stronie słowackiej:
kontener powodziowy,
nośnik do kontenera,
agregat pompowy dużej wydajności,

Sprzęt zakupiony po stronie polskiej:
kontener powodziowy,
kontener pompowy,
kontener kwatermistrzowski
2 nośniki do kontenera,
przyczepa podkontenerowa,
agregat pompowy dużej wydajności,


Ćwiczenia obserwowali nadbryg. Janusz Skulich – Śląski Komendant Wojewódzki PSP , bryg. Andrzej Łabuz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP , uczestnicy warsztatów, media oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Andrejovki oraz Leluchowa. Zdjęcia z przeprowadzonych manewrów:Galeria zakupionego sprzętu:2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST