Łączność

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻET PAŃSTWA.

Projekt zrealizowany.

Powstające w obszarze przygranicznym sytuacje kryzysowe (powodzie, skażenia chemiczne, pożary) mogą w ujemny sposób oddziaływać na bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego po drugiej stronie granicy. W takich sytuacjach niezbędne jest jak najszybsze przekazanie rzetelnej informacji o potencjalnym zagrożeniu do służb ratowniczych kraju – sąsiada.

Czas pozyskania informacji o zaistniałym zdarzeniu jest kluczowym parametrem dla powodzenia przedsięwziętych przez straże pożarne działań ratowniczych (przeciwdziałania lub minimalizacji skutków). Z uwagi na znaczenie tak czasu, jak i jakości pozyskiwanych danych w toku reagowania kryzysowego, Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Straży Pożarnej w Preszovie postanowiły stworzyć projekt transgranicznego systemu łączności radiowej służącego wymianie danych istotnych dla służb ratowniczych obu krajów.

Wniosek projektowy, zgodnie ze stosownymi procedurami, został złożony do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu INTERREG III A Polska-Republika Słowacka w Warszawie w dniu 17 października 2005 r. Projekt został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


2006-03-09 :: Realizacja projektu polegać będzie na zakupie sprzętu łączności dla Powiatowych Stanowisk Kierowania w 5 małopolskich powiatach przygranicznych oraz Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa w Krakowie (radiowe stacje bazowe z urządzeniami peryferyjnymi). Polski sprzęt oraz zakupiony przez stronę słowacką, skonfigurowany zostanie w transgraniczną sieć radiową wykorzystywaną do wymiany informacji istotnych dla ww. służb. Ze względu na trudne warunki terenowe (góry) niezbędnym będzie również zabudowa przemienników radiowych w miejscach określonych na podstawie wcześniej przeprowadzonej ekspertyzy. Stworzona transgraniczna sieć łączności radiowej będzie wykorzystywana do działań po obu stronach granicy w zależności od występujących zagrożeń.

Katastrofy naturalne i awarie powodują niejednokrotnie dewastację w środowisku naturalnym, często unikalnym w skali kraju i świata. Możliwość ograniczania ich skutków pomoże zachować jego walory dla przyszłych pokoleń. W perspektywie wieloletniej wzrost bezpieczeństwa miejscowej ludności przyczyni się do wzrostu atracyjności regionu.


2006-07-15 :: W dniu 30 sierpnia 2006 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu (pt.: „Budowa transgranicznej sieci łączności radiowej dla potrzeb reagowania kryzysowego na polsko-słowackim pograniczu”) pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.


2006-09-15 :: We wrześniu 2006 r. prowadzone były prace badawcze (teoretyczne i badania terenowe) zmierzające do sporządzenia ekspertyzy technicznej dot. projektu, mającej na celu szczegółowe mapowanie następujących zagadnień: wybór potencjalnie korzystnych lokalizacji radiowych stacji przekaźnikowych na terenie Polski, teoretyczne obliczenia zasięgów z wstępnie wybranych lokalizacji radiowych stacji przekaźnikowych, praktyczne testy zasięgów radiowych z lokalizacji o teoretycznie najkorzystniejszej propagacji radiowej.


2007-01-11 :: Obecnie trwają prace nad wykonaniem dokumentacj technicznej oraz SIWZ.


2007-03-28 :: Opracowano dokumentację techniczną wraz z SIWZ oraz zamieszczono ogłoszenie o przetargu na dostarczenie sprzętu łączności na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.


2007-07-12 :: 24 maja 2007 r. nastąpiło otwarcie ofert w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Nie wyłoniono zwycięzcy przetragu, ponieważ zgłoszone oferty nie spełniały warunków zamówienia.

W związku z tym przetarg unieważniono i ponownie zamieszczono ogłoszenie o przetragu na dostarczenie sprzętu łączności na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.


2007-10-04 ::  W powtórzonym postępowaniu przetargowym oferty złożyły trzy przedsiębiorstwa: konsorcjum firm RCS Polska Sp. z o.o. i DCOM spol. s.r.o., konsorcjum firm BIATEL S.A. i Biuro Projektowo – Inwestycyjne AWEA SP. z o.o., Consortia Sp. z o.o.. Otwarcie ofert nastąpiło 20 sierpnia br. Oferty złożone przez konsorcjum firm RCS Polska Sp. z o.o. i DCOM spol. s.r.o. oraz konsorcjum firm BIATEL S.A. i Biuro Projektowo – Inwestycyjne AWEA SP. z o.o. nie spełniały istotnych warunków zamówienia. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Consortia Sp. z o.o.  

Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wybranym oferentem.
Wynik przeprowadzonego postepowania przetargowego jest dostepny tutaj.


2007-11-30 ::  W dniu 9 października 2007 r. podpisana została umowa pomiędzy Komendą Wojeówdzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a Firmą "CONSORTIA"  Spółka z.o.o. na wykonanie zadania pn. "Budowa transgranicznej sieci łączności radiowej dla potrzeb reagowania kryzysowego na polsko - słowackim pograniczu".

Termin zrealizowania umowy upływa z dniem 3 grudnia 2007 r.


2007-12-27 :: Powołana komisja KW PSP w Krakowie w dniach 20 – 21 grudnia 2007 r. dokonała protokolarnego odbioru sieci zamówionej w ramach podpisanej umowy. W trakcie przeprowadzonego odbioru stwierdzono, iż realizacja zadania była zgodna z ustalonymi terminami i założeniami technicznymi.
zdjęcia.


2008-03-11 :: W dniach 6 – 7 marca 2008 r. odbyła się planowa kontrola realizacji projektu. Kontrola składała się z części sprawdzającej dokumentację projektową oraz z wizytacji w wybranych miejscach montażu sprzętu stanowiącego elementy systemu łączności. Wyniki z powyższej kontroli przedstawione zostaną w informacji pokontrolnej.

2008-04-28 :: W dniu 22 kwietnia 2008 r. Instytucja Pośrednicząca poinformowała, że wniosek o płatność końcową sporządzony przez tut. KW PSP został zweryfikowany pozytywnie.

2008-06-24 :: Z dniem 11 czerwca 2008 r. przekazano do dyspozycji archiwum KW PSP w Krakowie całość dokumentacji (w ilości 2 tomów) związanej z realizacją projektu pod nazwą „Budowa transgranicznej sieci łączności radiowej dla potrzeb reagowania kryzysowego na polsko - słowackim pograniczu” realizowanego w ramach IW INTERREG III A, a tym samym zakończono realizacją przedmiotowego projektu.

Galeria zakupionego sprzętu:2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST