Szkolenie w dziedzinie: „Obowiązki organów PSP w związku z wejściem w życie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową o

18 grudnia 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się szkolenie w dziedzinie: „Obowiązki organów PSP w związku z wejściem w życie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”. W szkoleniu udział wzięli m.in. funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego oraz nadzorujących ich Komendanci Powiatowi/Miejscy, łącznie ponad 70 strażaków.

Szkolenie przeprowadzili: prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Izak – AGH Kraków oraz mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica – SGSP. Celem szkolenia było ugruntowanie wiedzy dotyczącej: substancji zubożających warstwę ozonową ziemi i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zachodzących procesów z nimi związanych, budowy i zasada działania gazowych systemów gaśniczych i gaśnic, ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) wraz z aktami wykonawczymi (projektami aktów wykonawczych),  przepisów europejskich: rozporządzeń WE nr 1005/2009, 842/2006 i 517/2014 wraz z aktami wykonawczymi w zakresie merytorycznego działania PSP oraz trybu wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.

Przeprowadzone szkolenie umożliwiło podniesienie umiejętności w zakresie: kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez kontrolowane podmioty, weryfikacji dokumentacji związanej z obwiązkami nałożonymi przez ustawę, przeprowadzenia kontroli systemu ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje objęte ustawą, prowadzenia dokumentacji w zakresie kontroli (protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych, zbieranie informacji do sprawozdań), wymierzania kar administracyjnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnikom stosowne zaświadczenia wręczyli: nadbrygadier Andrzej Mróz – małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Andrzej Siekanka – naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego oraz wykładowcy.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak - rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: Ewa Kańka, KW PSP Kraków.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST