LNG - PIERWSZE W POLSCE ĆWICZENIA ZE SKROPLONYM METANEM

LNG - PIERWSZE W POLSCE ĆWICZENIA ZE SKROPLONYM METANEM

Z uwagi na ciągły postęp w dziedzinie energetyki, przemysłu i transportu powstają nowe technologie, które pozwalają na efektywniejsze gospodarowanie paliwami naturalnymi. Jednakże z chwilą powstawania nowych technologii tworzą się również nowe zagrożenia, z którymi Państwowa Straż Pożarna musi się zapoznać. Dlatego z inicjatywy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w dniu 4 lipca 2014 r. na terenie Kopalni Ropy Naftowej „Grobla” w powiecie bocheńskim odbyły się ćwiczenia z ropą naftową o wysokiej zawartości siarkowodoru oraz z gazem LNG, który to niebawem będzie transportowany do Polski i magazynowany m. in. w budowanym gazoporcie w Świnoujściu.

W ćwiczeniach brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego oraz Jednostka Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Mróz osobiście nadzorował przygotowania i przebieg ćwiczeń, natomiast  kierownikiem  ćwiczeń był naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik.

   W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki z terenu województwa małopolskiego, tj. z KM PSP w Tarnowie, KM PSP w Krakowie, KP PSP w Bochni, KP PSP w Brzesku, KP PSP w Wieliczce oraz KP PSP w Oświęcimiu. Głównym celem ćwiczeń było wypracowanie taktyki prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów ropy naftowej oraz skroplonego gazu ziemnego LNG, jak również zwizualizowanie właściwości fizykochemicznych powyższych substancji.

Pierwszy  epizod polegał na gaszeniu beczek i tac wypełnionych ropą naftową. Do tego celu użyto gaśnic różnego typu oraz piany ciężkiej i średniej z dwóch środków pianotwórczych: syntetycznego środka pianotwórczego oraz środka AFFF-AR. W trakcie ćwiczeń obserwatorzy mogli zauważyć, iż po ugaszeniu pożaru pianą powstałą z roztworu wody i syntetycznego środka pianotwórczego można było ponownie podpalić ropę naftową w tacy, natomiast nie udało się to po ugaszeniu pożaru pianą z użyciem środka AFFF-AR ze względu na tworzenie się filmu wodnego.

Drugi epizod był związany ze skroplonym gazem ziemnym LNG. Jego realizacja została poprzedzona przelewaniem  skroplonego gazu ziemnego z cysterny do specjalnie przygotowanego przez PGNiG stanowiska- studni. Była to najbardziej newralgiczna i niebezpieczna część ćwiczeń z uwagi na właściwości fizykochemiczne medium. LNG w postaci ciekłej jest cieczą kriogeniczną, o temperaturze  -1620C, w momencie wycieku dochodzi do intensywnej gazyfikacji (z 1m3 LNG powstaje ok. 600 m3 metanu) tworząc z powietrzem atmosferę wybuchową. Dlatego  jednostki Państwowej Straży Pożarnej miały za zadanie zabezpieczyć tę operację poprzez ciągłe monitorowanie strefy wybuchowej przyrządami pomiarowymi i stosowanie kurtyn wodnych ograniczających strefę. Dodatkowo w celu przygotowania zabezpieczenia na wypadek nagłego, niekontrolowanego wycieku i ewentualnego zapalenia się gazu na miejscu ćwiczeń był obecny pluton Kraków 5- wariant przemysłowy składający się trzech samochodów gaśniczych z dużą ilością środków gaśniczych.

Po kontrolowanym upuszczeniu do studni ok. 2 m3 ciekłego LNG można było zaobserwować jak zachowuje się rozprężający się gaz. Następnie przystąpiono do gaszenia palącego się gazu używając również różnych środków gaśniczych, tj. wody, piany ciężkiej, średniej i lekkiej, mgły wodnej i gaśnic. Pomimo kilku prób pożar nie został ugaszony. Na zakończenie użyto proszku gaśniczego, który w pełni potwierdził swoją skuteczność gaśniczą. W trakcie ćwiczenia obserwatorzy oraz ćwiczący ratownicy mogli zobaczyć bardzo ciekawe zjawiska towarzyszące podczas palenia się gazu. W zgodnej opinii zarówno organizatorów, ratowników ćwiczących i obserwatorów z całej Polski tego typu ćwiczenia są bardzo pouczające i dają wyobrażenie o zagrożeniach, które niesie za sobą dane medium.

 

Informację sporządził:

kpt. Marek Witek

 

Zdjęcia:

Łukasz Kania


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST