130303

W dniach 7 – 8 marca 2013 r. w „Hotel Turówka” w Wieliczce odbyło się seminarium szkoleniowe pt.: „Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych” wraz z odprawą pionu kontrolno-rozpoznawczego dla strażaków woj. małopolskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wraz z Małopolskim Oddziałem SITP. W seminarium uczestniczyli nadbryg. mgr inż. Andrzej Mróz- Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. mgr inż. Piotr Konar – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i bryg. mgr inż. Andrzej Siekanka - Prezes O/M SITP.
W seminarium udział wzięli strażacy, rzeczoznawcy i specjaliści z zakresu ochrony przeciwpożarowej – łącznie ok. 100 osób.

Podczas spotkania dokonano oceny realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy PSP w roku 2012 jak i również przedstawiono kierunki działań na rok 2013.

Swoją obecnością uczestników seminarium zaszczycił bryg. dr inż. Paweł Janik - Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP, który przedstawił wykład na temat Właściwości organów Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań przez piony kontrolno-rozpoznawcze wynikające z obowiązujących aktów prawnych z uwzględnieniem wniosków wypływających z wyroków sądów administracyjnych, omówił  również realizację przez PSP zadań związanych z funkcjonowaniem systemów monitoringu i transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych oraz inż. Lucjan Myrda – wieloletni V-ce Prezes ZG SITP, członek honorowy SITP, który wygłosił referat na temat: „Dokumentowanie właściwości pożarowych wyrobów budowlanych w projektach budowlanych i podczas odbiorów budynków”

Z kolei  nadkomisarz Jacek Kobielski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wygłosił bardzo istotny wykład na temat procedur i sposobów postępowania funkcjonariuszy w sytuacji odmowy przez sprawcę wykroczenia przyjęcia mandatu, sporządzania wniosków do sądów i występowania przed tymi sądami  w charakterze oskarżycieli.

Przedstawiciele z Komend Powiatowych PSP w Limanowej, Brzesku i Wadowicach przedstawili niedociągnięcia popełniane podczas uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej, uwidaczniane podczas zajmowania przez Komendanta Powiatowego PSP w trybie art. 56 prawa budowlanego stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wynikające stąd problemy dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków.

W trakcie seminarium poruszono również aktualne problemy ochrony przeciwpożarowej obiektów dotyczące: uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej, stosowania w nich rozwiązań zastępczych i zamiennych w tym opracowywania ekspertyz technicznych, stosowania technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach a także zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zmian w przepisach przeciwpożarowych i warunkach techniczno-budowlanych, roli i zadań rzeczoznawcy
w procesie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów oraz inne zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.

           Podsumowania seminarium dokonał st. bryg. mgr inż. Piotr Konar, który podziękował wszystkim za udział, i dotychczasową dobrą współpracę podkreślając pozytywną rolę
w ochronie przeciwpożarowej jaką spełniają seminaria szkoleniowe.

 

informację sporządziła: Ewa Kańka


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST